top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN van Fitness Warmenhuizen

Artikel 1: Inschrijving 
1a. Aanmelden als lid van Fitness Warmenhuizen, geschiedt door middel van het (digitale) inschrijfformulier aan de balie, of via e-mail waarmee het lid aangeeft bij Fitness Warmenhuizen te willen komen sporten en op de hoogte is van de huisregels en hiernaar zal handelen. Alle persoonsgegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Artikel 2: Lidmaatschap fitness & groepslessen
2a. Het lidmaatschap start op de ingangsdatum dat op het inschrijfformulier staat aangegeven en na ondertekening voor akkoord en/ of na de eerste betaling. Lid ontvangt een persoonlijke (digitale) toegangssleutel, waarmee toegang wordt verkregen tot de club. 
2b. De sleutelhouder blijft daarom te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de (digitale) toegangssleutel is persoonsgebonden. De sleutel is dus niet overdraagbaar aan derden. Bij misbruik van de toegangssleutel behoudt Fitness Warmenhuizen het recht om aangifte te doen. 
2c. Bij verlies van de (digitale) toegangssleutel blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsperiode onverminderd van kracht. Ben je deze kwijt, dan zijn wij genoodzaakt een administratief bedrag te vragen van € 10,- per keer voor het inkopen van een nieuwe sleuteltag. 
2d. Wijziging van bankgegevens dient lid te allen tijde zelf tijdig schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan de directie van Fitness Warmenhuizen. Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens via de digitale ledenapp “Virtuagym”. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste en/of verouderde persoonsgegevens. 

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden
3a. Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur van het getekende contract. Een jaarlidmaatschap betekent dus minimaal 12 succesvolle incasso’s, etc.
3b. Een jeugdlidmaatschap (t/m 17 jaar) en seniorenlidmaatschap (vanaf 65 jaar) kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur van minimaal een volledig jaar. 
3c. Betalingen gaan via maandelijkse automatische incasso, waarvoor leden bij de eerste betaling Fitness Warmenhuizen machtiging geven. Betaling per factuur is alleen mogelijk bij vooruitbetaling van een half of heel jaar. Wil lid de verschuldigde lesgelden in één keer voor een heel jaar vooruit betalen, dan ontvangt lid een korting van 10%. 

3d. Voor het incasseren van het jeugdlidmaatschap is een handtekening nodig van een ouder/ voogd. Bij leden van 18 jaar of ouder is dit niet van toepassing. 
3e. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt gevraagd om een directe betaling van de onbetaalde lesgelden aan de balie te voldoen of over te maken op het rekeningnummer. 

3f. Indien de betalingen niet worden voldaan zoals benoemd bij 3e dan wordt een incassobureau ingeschakeld en zijn alle additionele kosten voor de rekening van het lid. 

3g. Fitness Warmenhuizen behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging in lesgelden, worden de leden hiervan op de hoogte gesteld. 

Artikel 4: Beëindigen / verlengen van lidmaatschap
4a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een schriftelijke opzegging of per e-mail. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.
4b. Een lidmaatschap kan pas worden beëindigd na inachtneming van artikel 3a/3b en dient minimaal 1 kalendermaand van te voren (= opzegtermijn) per e-mail of schriftelijk binnen te zijn. Het lidmaatschap stopt dan aan het einde van de volgende maand. 
4c. Tot wederopzegging worden lidmaatschappen steeds per maand automatisch verlengd. Dit is ook het geval bij kortlopende lidmaatschappen. 
4d. Fitness Warmenhuizen behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of bij onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting voor contractduur vervalt.

Artikel 5: Bevriezen van het abonnement
5a. Het is niet toegestaan om bij Fitness Warmenhuizen je lidmaatschap te bevriezen of op te schorten m.u.v. ziekte, zwangerschap en langdurige blessures mits een doktersverklaring wordt overlegd.

5b. Bij sluiting van de club in geval van lockdowns worden leden gevraagd om lidmaatschappen door te betalen en zullen de compensatie-mogelijkheden tijdig worden gecommuniceerd. Lid kan dan de voorkeur voor compensatie t.z.t. doorgeven. Op deze manier kan het (mogelijk groot) omzetverlies worden verspreid en kunnen de leveranciers zo goed mogelijk doorbetaald worden. 

Artikel 6: Risico en Aansprakelijkheid
6a. Het gebruik maken van de apparatuur en het volgen van lessen en/of activiteiten bij Fitness Warmenhuizen is geheel voor eigen risico van deelnemende persoon.
6b. Fitness Warmenhuizen en diens instructeurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van onze leden of meegebrachte deelnemers.
6c. Fitness Warmenhuizen en diens instructeurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van onze leden of meegebrachte deelnemers.

6d. Fitness Warmenhuizen is ook toegankelijk voor leden buiten de bemande uren. Hiervoor is een veiligheidsprotocol aanwezig in de club. Bij inschrijving gaat lid hiermee akkoord. Bij noodgevallen en/of onvoorziene situaties kan geen aanspraak worden gemaakt op Fitness Warmenhuizen. Lid is altijd verantwoordelijk voor eigen veiligheid. 

Artikel 7: Trainingstijden en roosters en overige belangrijke informatie
7a. Fitness Warmenhuizen behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s, roosters en dergelijke te wijzigen.
7b. Als het lid géén gebruik maakt van het recht tot onbeperkt sporten of deelnemen aan lessen of activiteiten aangeboden door Fitness Warmenhuizen, vindt geen restitutie van de contributie plaats tenzij er is opgezegd, met in achtneming van de opzegtermijn.
7c. Tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen (regio Noord) hanteert Fitness Warmenhuizen een aangepast groepslesrooster. Individueel fitnessen blijft mogelijk. 

Tijdens de kermis in Warmenhuizen is Fitness Warmenhuizen gesloten. 
7d. Fitness Warmenhuizen probeert zoveel mogelijk om alle ingeplande groepslessen door te laten gaan, echter bij minder dan 3 deelnemers behoudt zij het recht om de les te annuleren en dit tijdig te communiceren met de aangemelde deelnemers.

7e. Om deel te nemen aan de groepslessen zijn de deelnemers verplicht, zich voor de betreffende groeples aan te melden via de app Virtuagym. 

Artikel 8: Verdere Rechtstoepassing
8. Op deze voorwaarden van Fitness Warmenhuizen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Door inschrijving / ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Fitness Warmenhuizen te kennen en te accepteren.

bottom of page